Vedtægter

Vedtægter for Allerød Stavgangsforening


§ 1
Allerød Stavgangsforening, der har hjemsted i Allerød kommune, er stiftet den 18. oktober 2004.


§ 2
Foreningens formål er at dyrke stavgang og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til denne motionsform.
Endvidere at arbejde med udvikling af medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et ansvar i foreningen.


§ 3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.


§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside www.alleroedstavgang.dk.
Efterfølgende udsendes velkomstbrev, med praktiske oplysninger.


§ 5
Kontingentet
Fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Det skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Indbetalingstermin og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 6
Udmeldelse
Udmeldelse kan ske til udgangen af en måned, uden krav på refusion af kontingent.
Et medlem udmeldelses automatisk, såfremt kontingent ikke er betalt ved udgangen af forfaldsmåneden, efter at blive rykket.


§ 7
Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt de personer bestyrelsen måtte indbyde.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, sendt til den mailadresse der fremgår af medlemsoversigten.
Indkaldelse forefindes også på hjemmesiden www.alleroedstavgang.dk
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger
før generalforsamlingens afholdelse.
Eventuelle forslag udsendes på mail senest en uge før generalforsamlingen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 8
Dagsorden
Dagsorden for generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.


§ 9
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 15 og § 16.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen.


§ 10
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 11
Bestyrelse – udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.


§ 12
Forretningsorden og tegningsret
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Kassereren fører regnskabet og må kun udbetale mod aflevering af originalt bilag.
Økonomiske dispositioner over kr. 2000,00 kræver underskrift af formand og kasserer i forening.


§ 13
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive driftsregnskab for det foregående år, samt status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling
til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.
Regnskab og budget vises på hjemmesiden www.alleroedstavgang.dk senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.


§ 14
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 15
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for forslaget.


§ 16
Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves det at mindst 3/4 af de afgivne stemmerer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller almennyttige formål, der er i tråd med foreningens formål.
Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2010.
Ændringer er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 25. marts 2022